طراحي واستقرار سيستم اطلاعات مديريت MIS در شركت هاي آب و فاضلاب و تبادل الكترونيكي onlineدر جشنواره شهيد رجايي.
   تجربه برتر مديريتي استقرار سيستم يكپارچه امور مشتركين در شركت‌هاي آب و فاضلاب سراسر كشور.
 تجربه برتر مديريتي استقرار و نهادينه كردن سيستم مديريت كيفيت در شركت‌هاي آب و فاضلاب از طريق راه‌اندازي كميته ملي راهبردي نظام جامع مديريت كيفيت. - سال 82
 تجربه برتر مديريتي نظام ساماندهي رودخانه هاي كشور و ارائه نتايج آن در پانل اختصاصي مديريت منابع آب ،كنفرانس بين المللي مديريت سال.