تعرفه فروش آب به شركت هاي آب وفاضلاب شهري و روستايي