ثبت اختراع
 شكور سلطاني، علي داننده‌مهر، فرآيند تعيين حريم كمي رودخانه‌ها، در اداره كل ثبت شركتها و مالكيت صنعتي كشور، به شماره 389080108 مورخ 2/8/1389 به مدت بيست سال.