• . معاون بهبود بهره وري و اقتصاد آب و آبفا معاونت آب وزارت نيرو(1/1/1393 تا به حال).
   • مديرکل دفتر حوضه هاي آبريز فلات مركزي ، شركت مديريت منابع آب ايران وزارت نيرو (10/3/91 ـ 29/12/1392).
   • مجری طرح ملي مطالعه و اجراي ساماندهي، تعيين حد بستر و حريم رودخانه‌هاي كشور به شماره طبقه بندي 40203054 تا    تاريخ20/3/1391.
   • مجری طرح ملي مطالعه حريم سواحل دريا، درياچه‌ها و تالابهاي كشوربه شماره طبقه بندي 40203023 تا تاريخ 20/3/1391.
   • مجری طرح ملي مطالعه و ساماندهي رودخانه قزل اوزن و سرشاخه‌هاي آن به شماره طبقه بندي 40203006 تا تاريخ 20/3/1391.
   • مديرکل دفتر مهندسي رودخانه و سواحل كشور، شركت مديريت منابع آب ايران وزارت نيرو (1/11/86 ـ 20/3/91).
   • . مشاور معاون وزير نيرو در امور تحقيقات و منابع انساني و دانشگاه صنعت آب و برق.
   • مشاور قائم مقام وزير نيرو و معاون وزير نيرو در برنامه ریزی و امور اقتصادی (20/3/86)
   •  مسئول ستاد مصوبات سفرهاي استاني هيات دولت در وزارت نيرو (1/6/85 ـ 20/3/86)
   •  مديرکل دفتر فن آوري اطلاعات وزارت نيرو (1/1/86 ـ 20/3/86)
   • مديرکل دفتر اطلاعات و خدمات مديريت وزارت نيرو (1/10/84 ـ 29/12/85)
   • کارشناس ارشد برنامه‌ريزي شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور (1/9/78 ـ 31/5/79)
   • مدير دفتر تحقيقات و استانداردهاي آب شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي (30/6/77 ـ 30/8/78)
   •  مدير امور آب و فاضلاب ميانه و ترکمانچاي شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي (25/4/76 ـ 29/6/76)
   • مدير امور آب و فاضلاب هشترود و قره‌آغاج شرکت آب و فاضلاب آذربايجان شرقي (4/9/74 ـ 23/4/76)
   • مدير امور آب و آبياري شهرستان‌هاي بيجار و ديواندره استان کردستان (آب‌منطقه‌اي غرب) (1/9/71ـ30/8/74)
   • مسئول مطالعات و آماربرداري منابع آب قروه، دهگلان، سريش آباد استان کردستان (شرکت آب منطقه‌اي غرب) (1/1/71 ـ 1/9/71)
   • کارشناس مسئول منابع آب سنندج (شرکت آب منطقه‌اي غرب) (10/11/70 ـ 29/12/70)