• درمقطع كارشناسي ارشد
    مهندسي رودخانه، زمين شناسي مهندسي، آب‌هاي زيرزميني پيشرفته، ژئومورفولوژي شهري و مباني نقشه خواني
         درمقطع كارشناسي
    مباني هيدرولو‍ژي، هيدروژئولوژي(آب‌هاي زيرزميني)، مخاطرات طبیعی، اصول و مبانی نقشه خواني، كارتوگرافي و نقشه های موضوعی، مباني نقشه برداري، هيدروليك چاه‌ها، حقوق و تعیین حریم منابع آب، برنامه‌ريزي نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي، طراحي و بهره برداري ازتصفيه‌خانه‌هاي آب، ارزيابي عملكرد شرکت‌ها، اصول ارتباطات پيشرفته، بهره برداری و نگهداري از تاسیسات آب، سيستم‌هاي مديريت کيفيت، بهره‌وري، بهره‌برداري بهينه توليد آب، آمار و اطلاعات
         درمقطع كارداني
     كار     كاربرد پمپ و پمپاژ، هيدرولوژي.