• رسي اثرات بالقوه اقتصادي پديده تغيیر اقليم بر منابع حوضه آبريز رودخانه زاينده رود، 1390، کارفرما شركت مديريت منابع آب ايران،مجري آقای دكتر صفدر حسيني.
  •  مطالعات تعیین حد بستر و حریم تالاب انزلی با مشاوره ی شرکت مهندسی مشاور دزآب.
      مطالعات تعیین حد بستر و حریم بخشی از سواحل خلیج فارس در استان هرمزگان با مشاوره ی شرکت مهندسی مشاور سازه پردازی آب، سال 1390
  • طرح پژوهشي بررسي عددي اثرات برداشت شن وماسه برساختار جريان ومورفولوژي رودخانه دبازه اي ازرودخانه خشكه رودفارسان استان چهارمحال بختياري،1389،كارفرما شركت سهامي آب منطقه اي چهارمحال بختياري،مجري مركز تحقيقات منابع آب دانشگاه شهركرد،آقايان دكترافشين هنربخش ودكترحسين صمدي.
  • تدوین سند توسعه فن آوری اطلاعات وارتباطات وزارت نیرو،1385،معاونت تحقیقات ومنابع انسانی،دفتر فن آوری اطلاعات.
  •  راهنمای مطالعات رودخانه های مخروط افکنه ای،نشریه 363-الف،1389
  • راهنمای آبگیری از رودخانه وحفاظت آن،نشریه شماره 307
  •  راهنمای تعیین حریم دریاها،دریاچه ها، تالاب ها وخورها،1388
  • راهنمای مطالعات ریخت شناسی دلتاها،نشریه362-الف،1389
  • راهنمای شکل هندسی مقطع وراستای رودخانه، نشریه 366-الف،1389
  • اهنمای روش های غیرسازه ای حفاظت مناطق ساحلی