سوگند نامه
به خداوند متعال سوگند ياد مي كنم دراموركارشناسي
كه به من ارجاع مي گردد خداوند متعال را حاضر و ناظردانسته
به راستي و درستي، نظر خود را اظهار نمايم و اغراض شخصي
خود رادرآن دخالت ندهم و تمام نظرخود رانسبت به موضوع كارشناسي
اظهار نمايم و برخلاف واقع چيزي نگويم و ننويسم و رازدار و امين باشم.