صلاحیت های کارشناسی رسمی دادگستری
 • بررسي حقابه ها و اجرت المثل منابع آب اعم ازسطحي يا زيرزميني در رابطه با انهار، چشمه ها و چاه ها.
 •  تعيين ارقام و مقادير آب بهاء بر اساس ارزش و اعتبار محلي آب و نوع توليد و مصرف.
 •  بررسي موقعيت عمومي منابع آب   اعم ازسطحي، زيرزميني و فاضلاب شامل«چاه، چشمه، قنات، پساب و فاضلاب»
 •  ارزيابي منابع طبيعي آب و فاضلاب.
 •  بررسي شبكه هاي آبياري تحت فشار يا سنتي و خطوط انتقال آب در شبكه هاي مذكور تا حد اول مزرعه.
 •  علت يابي پيامدهاي حادث بر منابع آب و فاضلاب و تبعات آن.
 •  تشخيص علل نشست و نفوذ آب و فاضلاب و فرآيند آن.
 •  بررسي چگونگي آلودگي آبها بلحاظ تشخيص وتعيين بار آلايش و تاثير سوء آن بر صلاحيت مصرف و محيط زيست.
 •  تشخيص و تعيين قدمت آثارآب دراراضي.
 •  رسيدگي به اختلافات ميان كارفرمايان، مهندسين مشاور و پيمانكاران در امور تخصصي صلاحيت هاي مربوط.
 •  علت يابي حوادث ناشي ازعملكرد آب و خاك از جمله سيل زدگي، ريزش و رانش سنگ و خاك، نشست و لغزش زمين يا گسلش و بريدگي لايه ها و پديده هاي آبشكستگي و آب بردگي.
 •  تشخيص بستر و حريم در جايگاه فرضه گيري و برداشت از مخازن و ذخاير شن و ماسه و رس.
 •  تعيين اثرات ناشي از احداث سد و سازه آبي يا تونل و گالري هاي آبرسان و پيامدهاي حاصل از آن بر منابع آب.
 •  بررسي مطالعات اجرايي درعمليات ژئوفيزيك، ژئوشيمي،‌ ژئوتكنيك، حفاري وچاه پيماني، ويدئومتري ورديابي درارتباط با مهندسي آب.