بهبود معادلات تجربي رژيم رودخانه كشكان با افزايش پارامترها، 1387 سومين كنفرانس منابع آب ايران، دانشگاه تبريز.
اثرات برداشت مصالح رودخانه تيره بر كف كني پاياب سد مروك، 1387 اولين همايش بهره‌برداري بهينه از منابع آب استان لرستان.
  سلطاني شكور، 1387 "پنجمين همايش سيستمهاي اطلاعات مكاني GIS87" ، سازمان نقشه برداري كشور.
 بررسي ميداني و مقايسه عملكرد آبشكن‌هاي احداثي بر روي رودخانه قزل اوزن در محدوده استان زنجان،1388 هشتمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه.
  پيش بيني هندسه هيدروليكي رودخانه‌هاي كوهستاني با استفاده از مدل تحليلي (مطالعه موردي: رودخانه اوزن)1388 هشتمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه.
 نقش تالابها در پايداري منابع آب كشور، 1388همايش پايداري كمي و كيفي منابع آب كشور.
معرفي و ارزيابي سياست گذاري ملي در حفاظت كمي رودخانه‌هاي كشور، 1390چهارمين كنفرانس منابع آب ايران.
 توسعه و كاربرد مدل  DLSRS در تعيين حريم موردي رودخانه‌ها (مطالعه موردي – استان ايلام)، 1391نهمين سمينار بين‌المللي مهندسي رودخانه.
چشم انداز مهندسي رودخانه‌هاي ايران،1391 همايش ملي ساماندهي و حفاظت از رودخانه كر به روش زيست سازه‌اي (بيوتكنيك)1390
 بررسي كارايي مدل DLSRS در تعيين حريم كمي رودخانه‌هاي كوهستاني (مطالعه موردي استان خراسان رضوي) ،1390 دومين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي منابع آب ايران.
 • متدولوژي تهيه اطلس لايه‌هاي اطلاعات مكاني رودخانه‌هاي كشور با استفاده از سيستم اطلاعات جغرافيايي (مطالعه موردي: استان تهران)، دومين كنفرانس ملي پژوهش هاي كاربردي منابع آب ايران.
 جامع نگري در مديريت كلان طرح‌هاي راهبردي مهندسي رودخانه،1389 هشتمين كنفرانس بين‌المللي مديريت.
 • نقش مديريت سيلاب در توسعه پايدار شهرها1389 كنفرانس ملي مديريت سيلاب هاي شهري.
 • بررسي چچالش‌هاي مديريتي و حقوقي در حفاظت كيفي رودخانه‌ها، 1389همايش ملي آب پاك.
 • تعيين حريم كمي رودخانه‌ها به روش تصميم گيري چند شاخصه و رتبه دهي توصيفي .
 • تحليل عملكرد سامانه‌ي دو مخزنه‌ي سدها با ديدگاه عدم قطعيت (مطالعه موردي: سدهاي دز و شهيد عباسپور)
 • بررسي تاثير سد مخزني ملاصدرا بر سيلابهاي رودخانه كر.
 • حفاظت و بهره‌برداري از سازه‌هاي هيدروليكي مدفون (مطالعه موردي سيفون معكوس بالارود).
 • روش تعيين سطوح خطر و ريسك آبگرفتگي در نوار ساحلي درياي خزر (مطالعه موردي محدوده بندر انزلي).
 • بررسي فرسايش و رسوب حمل شده در رودخانه قشلاق و تأثير ان در سد قشلاق سنندج، 1371دومين سمينار مهندسي رودخانه اهواز.
 چالش‌هاي فني و حقوقي حاكم در بخش رودخانه‌ها و سواحل كشور،1388 پنجمين همايش سراسري مديران حقوقي آب كشور و دومين دوره تخصصي حقوق آب ، مشهد.
 ارزیابی عملکرد سازه های احداثی بر روی رودخانه قزل اوزن در محدوده استان زنجان،1388 هشتمین سمينار مهندسی رودخانه، دانشگاه شهيد چمران اهواز.
 مديريت راهبردي كلان حفاظت و ساماندهي رودخانه‌هاي كشور،1388 كنفرانس بين‌المللي مديريت.
 كاربرد هوش مصنوعي در بررسي توالي دبي روزانه و پيش‌بيني جريان رودخانه‌ها،1388 هشتمين كنفرانس هيدروليك، دانشگاه تهران.
 انتقال آب بين حوضه‌اي و اثرات ريست محيطي آن،1388 همایش بحران آب و ضرورت احياي حقابه استان اردبيل.
 نقش تالاب ها در پایداری منابع آب کشور، 1388همایش پایداری کمی و کیفی منابع آب کشور، فرهنگستان علوم
 • ضرورت آشنايي با استانداردها و استفاده از آنها در طرح‌ها مهندسي رودخانه و سواحل، همايش ارزيابي ضوابط و معيارهاي فني بخش مهندسي رودخانه و سواحل، 1388، مجتمع عالي آموزشي و پژوهشي صنعت آب و برق خوزستان.
 نقش مدیریت سیلاب ها در توسعه پایدار شهرها، 1389اولین کنفرانس ملی مدیریت سیلاب های شهری، دانشگاه تربيت مدرس.
 • كاربرد نفوذسنج ديسك مكشي در تعيين خصوصيات هيدروليكي نزديك به اشباع در خاك لومي، هشتمين كنگره بين‌المللي عمران دانشگاه شيراز، 1388
 • مديريت نگهداري و تعميرات برنامه‌ريزي شده در قنات – ارائه در همايش بين‌المللي قنات 79
 • بازسازي و بهسازي و ازدياد آبدهي قنات – ارائه در همايش بين‌المللي قنات 79
 • بررسي علل و عوامل پديده كارست با تأكيد بر منطقه كردستان – ارائه در سمپوزيوم بين المللي منابع آب كارست 1993
 • خصوصي سازي توليد و آبرساني آب شرب تبريز – چآب و ارائه در مجموعه مقالات همايش مديران
 • ارزيابي شركتها براساس مدل تعالي سازماني بنياد كيفيت اروپا EFQM – چاب در شهراب 309
 • شم‌انداز 20 ساله آينده صنعت آب وفاضلاب – آب در شهراب انگليسي 7
 • تدوين برنامه چهارم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي در بخش فاضلاب – چآبدر شهراب 228 و نشريه پيام نيرو شماره 98
 • الزامات، محدوديت‌ها و راهبردهاي آب و فاضلاب در 20 سال آينده – چآب در شهراب 290
 • مديريت پروژه‌هاي تكنولوژي اطلاعات – چآب و ارائه در همايش معاونين برنامه‌ريزي 1380 تبريز
 • خود ارزيابي بعنوان تحليل نقاط ضعف و قوت و تهديدها و فرصت‌هاي سازمان – آب در شهراب شماره 334
 بررسي شاخص‌ها و ارايه مدل بهبود بهره‌وري در توليد آب شرب(استان آذربايجان شرقي)، 1377چهارمين گردهمايي مديريان امور آب و فاضلاب شهري، معاونت نظارت بر بهره‌برداري شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور.
 • مديريت پروژه‌های تكنولوژي اطلاعات، سومين گردهمايي معاونين برنامه‌ريزي و بهبود مديريت شركت‌هاي آب و فاضلاب كشور.
 نقش تالاب‌ها در پايداري منابع آب كشور،1389 همايش ملي تالاب‌ها و نقش آن در مديريت جامع منابع آب، شركت مديريت منابع آب ايران.
 • ارزيابی تغييرات پوشش گياهی ساحل دريای خزر با استفاده از تصاوير سنجنده های TM و ETM+ (مطالعه موردی منطقه رويان مازندران، مجله پیام نیرو.
  مقالات ارائه شده درهمايش هاي خارجي
 
v  Linear Genetic programming application for Monthly Stream flow prediction, Sh.Soltani
 
 1. Danandeh mehr & E. Kahya, Computer & Geosciences Journal, ees.elsevier.com/cageo/1.asp?i=53829&1=x20MIDGS
 
v  The zoning of surface karst geomorphology development in Novakoh anticline in northwestern Zagros, Iran(HSJ-2013-0459), Sh.Soltani & M. Jafari aghdam, Hydrological Sciences Journal,International Association of Hydrological Sciences, www.iahs.info
v  "Evaluation of river engineering works on land rehabilitation " , water2010 Symposium, Quebec city.
 
v  Erosion zoning in Mamloo watershed by Analytical Hierarchy Process (AHP)" water2010 Symposium, Quebec city.
 
v  "Investigation of inappropriate rivers mining in Iran country and suggestion for solution", International Conference on the Status and Future of the World's Large Rivers, Vienna,2011.
 
v  "The Study of Sefid Rood morphology changes river by using "GIS" and "RS", International Conference on the Status and Future of the World's Large Rivers, Vienna,2011.
 
v  “Statistical investigation of failure in water distribution system. Case study sanandaj -iran” , international conference urban engineering / lille 2005 , France
 
vConstruction of sewerage network in IRAN by using Hand-Operated , trench less excavitation method (general report), international conference urban engineering / lille 2005 , France