نحوه محاسبه تعيين خسارات وارد شده به سفره هاي زيرزميني