دو جلسه کارگروه تخصصي بازبيني صلاحيت هاي علمي گروه مهندسي آب از ساعت 14 لغايت 16 روزهاي چهارشنبه 15  و 22مهرماه  با حضور آقايان دکتر رفيع رسم،  مهندس صادقي اصفهاني، مهندس خيرابي، مهندس لايق،  مهندس زاهدي، مهندس نوري، مهندس فروزنده مهندس تقي پور و دکتر سلطاني در سالن جلسات طبقه ششم و  هفتم وزارت نيرو برگزار گرديد.
ابتدا صلاحيت هاي علمي چهارده گانه مطالعه و بررسي شد و سپس صلاحيت هاي جديد به شرح ذيل مورد توافق و قرار گرفت:
عناوین کلی صلاحیت هاي جديد:  
1- بررسی کلیه مسائل مربوط به آبهای سطحی شامل؛ رودخانه ها، مسیل ها، انهار، برکه ها، تالاب ها، دریاچه ها، دریاها و ...
 
     بررسی و تشخیص حد بستر و حریم رودخانه ها، مسیل ها، انهار، برکه ها، تالاب ها، دریاچه ها و دریاها
     بررسی و تشخیص منابع قرضه شامل؛ شن، ماسه، خاک رس و ...
     بررسی و تعیین حقابه ها
     اندازگیری دبی (آبدهی) آبهای سطحی و جاری
     بررسی و تشخیص حریم خطوط انتقال و توزیع آب
    بررسی و ارزیابی مطالعات آبهای سطحی
2- بررسی کلیه مسائل مربوط به آب های زیرزمینی شامل؛چاه، چشمه، قنات و کاریز
   بررسی و تشخیص حریم چاه، چشمه، قنات وکاریز
     اندازه گیری آبدهی چاه، چشمه، قنات و کاریز
     بررسی حفاری چاه و احداث و لایروبی قنوات
     بررسی آزمایش پمپاژ، توسعه و تجهیز چاه
     بررسی عملیات ژئوفیزیک، چاه پیمایی و ویدئومتری
     بررسی وارزیابی مطالعات آب هاي زیرزمینی
     ارزیابی و برآورد قیمت چاه و تجهیزات و تاسیسات جانبی آن
     تعیین ارزش آب و اعتبار محلی آب، نوع کاربری و تولید
     بررسی و تعیین خسارات و جرائم برداشت غیرمجاز آب از چاه
3- بررسی کلیه مسائل مربوط به آب و فاضلاب و پساب
     رسیدگی به تعرفه، آب بهاء و قبوض آب
     رسیدگی و تعیین خسارات ناشی از نشت آب و نفوذ فاضلاب
     بررسی و تعیین جرائم برداشت غیرمجاز از آب شبکه لوله کشی
     تشخیص دستکاری وسایل اندازه گیری آب (کنتورهای آب) شبکه لوله کشی
     ارزش گذاری تاسیسات و تجهیزات آب و فاضلاب تصفیه خانه ها
4- بررسی کلیه مسائل مربوط به تاسیسات آبی شامل؛ سد و شبکه های آبیاری و زهکشی، تونل انتقال آب، گالری، خطوط لوله انتقال آب
     بررسی محاسبات فنی تاسیسات آبی
     تعیین آبدهی شبکه های آبیاری و خطوط انتقال
     تعیین اثرات ناشی از احداث سد و سازه های آبی، تونل وگالری آبرسان و پیامدهای حاصل از آن
     بررسی و ارزش گذاری تاسیسات آبی
5-کیفیت منابع آب:
  تعیین و بررسی خسارات ناشی از آلودگی آب
  تعیین وبررسی مشخصات فیزکوشیمیایی ومیکرو بیولوژیکی آب های صنعتی، کشاورزی، شرب، بسته بندی و آب شیرین کن ها
  تعیین وارزیابی حقابه زیست محیطی رودخانه ها و تالاب ها
  تعیین حریم کیفی منابع آب
6- رسیدگی به اختلافات پیمانکاران، مشاوران وکارفرمایان آب در امور تخصصي صلاخيت هاي مربوطه
 
 
7- بررسی رویدادهای ناشی از عملکرد آب وحوادث غیرمترقبه
  تعیین خسارات ناشی از سیل، زلزله، طوفان، لغزش زمین و ...
  تعیین خسارات ناشی از برگشت فاضلاب به منازل
  تعیین خسارات ناشی از مخازن سدها وکانال های آبیاری به انسان و دام
8- بررسی مسائل مربوط به سواحل و بنادر و پیامدها
     بررسی حوادث ناشی از خسارات جذر و مد و سونامی
     حوادث دریایی درخطوط انتقال آب
    بررسی امور مهندسی سواحل و مهندسی دریا
9- ساير موارد مربوط
 
مقرر شد در اولين جلسه عمومي گروه کارشناسان رسمي دادگستري رشته مهندسي آب که به زودي در محل کانون کارشناسان رسمي دادگستري برگزار خواهد شد، موضوع به شور و مشورت عمومي گذاشته شود تا بعد از تصويب نهايي، شرح صلاحيت ها در قالب جدول تعريف شده تبيين و آنگاه طي تشريفات خاص به هيات مديره محترم کانون ارسال گردد.
جا دارد از تمامي اعضاي محترم کارگروه تخصصي که مساعي خود را در اين مهم مبذول نمودند، نهايت قدرداني را بنمايم.