صفحه اصلی

آب زيبا و هستي ساز است، همه جلوه هاي شگفتي و زيبايي در طبيعت با آب جان مي گيرد، موسيقي آب دلنواز و قطره هاي آب سرشار از مهرباني و شادابي است. آب مملو از تاريخ زندگي است، انسان و تمدنش با آب وارد تاريخ شده است. مولکول هاي آب با احساسات انسان رابطه برقرار […]

آب زيبا و هستي ساز است، همه جلوه هاي شگفتي و زيبايي در طبيعت با آب جان مي گيرد، موسيقي آب دلنواز و قطره هاي آب سرشار از مهرباني و شادابي است. آب مملو از تاريخ زندگي است، انسان و تمدنش با آب وارد تاريخ شده است. مولکول هاي آب با احساسات انسان رابطه برقرار […]