• عضو هيأت علمي پاره وقت دانشكده جغرافياي دانشگاه تهران
  عضو هيأت علمي پاره وقت دانشكده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی
  عضو هيأت علمي پاره وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقيقات تهران
  عضو هيأت علمي پاره وقت دانشگاه صنعت آب و برق ( شهيد عباسپور)
  عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ملكان
  عضو هيأت علمي دانشگاه جامع علمي و كاربردي صنعت آب و برق تهران
  عضو هيأت علمي ـ صنعتي مجتمع آموزش عالي آذربايجان
  عضو هيأت علمي ـ صنعتي پاره‌ وقت موسسه تحقيقات و آموزش مديريت وزارت نيرو