فوق دكتراي مديريت منابع آب از دانشگاه شهيد بهشتي
دکتراي مهندسي آب از دانشگاه راکول انگلستان
دکتراي زمين شناسي از دانشگاه دولتي لومنسف مسکو (روسيه)
دكتراي ژئومورفولوژي گرايش هيدرولوژي از دانشگاه تهران
دکتراي علوم سايبرينتيک از دانشگاه علوم آکادمي آذربايجان
فوق ليسانس مديريت اجرايي دانشگاه شهيد عباسپور
ليسانس زمين‌شناسي از دانشگاه تبريز